EuroFinantare

Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
Sub-measure:

În cadrul acestei sub-măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin
înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol
din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă
și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Sprijinul va viza crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de
mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din
mediul rural. Prin aceasta sub-măsură se urmăreşte:

 • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi
  întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri
  de muncă în spațiul rural;
 • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Suport nerambursabil

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități nonagricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil se
acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Beneficiari:

Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă pentru:

 • fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică
  activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural, care își propun activități
  non-agricole. Sprijinul poate fi acordat întreprinderilor care sunt înființate în anul
  depunerii aplicației de finanțare (start-up) pentru desfășurare de activități nonagricole,
  precum și întreprinderilor existente care activează exclusiv în domeniul
  agricol și care vor desfășura activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai
  efectuat până la data aplicării pentru sprijin.

Eligible costs

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul
Planului de Afaceri.Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusive capital de
lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea în bune
condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Cheltuieli neeligibile:

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole
aferente activității de prestare de servicii agricole, precum și producerea și comercializarea
produselor din Anexa I a Reg UE 1308/2013.

Eligibility conditions

 • Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care să conțină cel puțin elementele
  obligatorii prevăzute de regulamentele de dezvoltare rurală;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
 • Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și cel puțin 80% din noii angajați trebuie
  să aibă domiciliul stabil în spațiul rural;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de
  activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent
  de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată.

Principii si criterii de evaluare

 • Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei
  agricole către activități non agricole;
 • Principiul prioritizării domeniului de activitate, în sensul prioritizării activităților
  productive (inclusiv meșteșugărești) și a serviciilor primare pentru populație (servicii
  medicale, sociale, sanitar- veterinare);
 • Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie, Industrii
  creative și culturale, Activitati de servicii in tehnologia informației, agroturism,
  servicii pentru populația din spațiul rural, etc)
 • Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților
  agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații
  ecoturistice/arii naturale protejate;

Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în
vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure
tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și
directionarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.

(Applicable) amounts and support rates

Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maximum cinci ani.

Cuantumul sprijinului este de:

 • 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare,
  servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
 • 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de
primă în două tranşe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de
  finanțare.

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la
data deciziei de acordare a ajutorului.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă a obiectivelor
stabilite prin Planul de Afaceri.
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport
cu obiectivele realizate.

Overall assessment of the measure

În perioada 2007-2013, principalele probleme identificate au fost determinate de procedurile
de achiziții private și crearea de condiții artificiale.
În baza protocolului încheiat între Ministerul Justiției/ ONRC și Agenția de Plăți, s-a acordat
acces gratuit pentru utilizatorii din cadrul Agenția de Plăți la datele aferente firmelor
înregistrate în registrul comerțului prin serviciul RECOM online și s-au modificat
procedurile Agenției de Plăți, în scopul întăririi controalelor și verificării statutului de IMM.
Referitor la crearea de condiții artificiale, au fost incluse elemente de verificare și prevenire
a condițiilor care au determinat crearea de situații artificiale, printre care menționăm
detalierea și clarificarea procedurilor, instruirea personalului cu privire la verificarea și
identificarea condițiilor artificiale.
Astfel, în urma activității de control a măsurii 312 – ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea
de microîntreprinderi” au fost identificate condiții artificiale în cazul achiziționării
echipamentelor pentru prestarea serviciilor agricole. Pentru a evita crearea de condiții
artificiale în această situație, codurile CAEN aferente prestării de servicii agricole nu vor fi
eligibile pentru finanțare în cadrul acestei submăsuri.
Pe baza experienței din perioada anterioară privind crearea de condiții artificiale de către
beneficiari pentru îndeplinirea criteriilor de selecție referitoare la crearea de locuri de muncă
și energie regenerabilă, în perioada 2014-2020 nu au fost prevăzute principii care să vizeze
aceste aspecte.
În urma analizei realizate de Autoritatea de Management și Agenția de Plăți pe baza
experienţei din perioada 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și
controlul măsurii atât prin prisma pregătirii profesionale cât și îmbunatățirea procedurilor
de lucru, astfel încât să nu se prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.

Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Nu se aplică.

Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013
Nu se aplică.

Continutul planului de afaceri –elemente minime:

 • situația economică inițială a fermierului/membrului gospodăriei, microîntreprinderii
  sau întreprinderii mici care solicită sprijinul;
 • etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale a fermierului/membrului
  gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;
 • etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale a fermierului/membrului
  gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități productive (ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de
  marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice,
  farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
  fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse
  electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți)
  în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
  pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.)
 • Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole
  (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 • Activități turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și
  alimentație publică);
 • Servicii (ex:.medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte
  casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și
  servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației
  din spațiul rural, etc.).